• Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionke Normalna czcionka Przełącz na wysoki kontrast
 • Deklaracja dostępności

  Muzeum Ziemi Wschowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zwiedzaj Wschowe.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Na stronie internetowej nie została przewidziana alternatywa dla mediów zmiennych w czasie,
  • Dla informacji brak właściwej relacji,
  • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
  • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
  • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
  • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
  • Strona internetowa nie posiada języka określonego w atrybucie .

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

  Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marian Niedzielski, info.muzeum.wschowa@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5407461. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Zamkowy 2, 67-400 Wschowa

  1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków.
  2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody nie posiadają spocznika.
  3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

  Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Farny 3, 67-400 Wschowa

  1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak utrudnień przy wejściu.
  2. Jest winda (dostępna po umówieniu). Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
  3. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego z 14 dniowym wyprzedzeniem.
  7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

  Aplikacje mobilne

  Brak aplikacji mobilnych.